Tîm y Lefelau Byw

IMG_0976.JPG

Rheolwr Rhaglen Lefelau Byw
Alison Boyes

Mae Alison wedi bod yn rhan o'r rhaglen Lefelau Byw dros y cyfnod datblygu o ddwy flynedd ac yn rhan o'r tîm a ddatblygodd y prosiectau a helpodd i sicrhau'r grant gan CDL ar gyfer y cyfnod gweithredu. Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio'r 24 o brosiectau sy'n rhan o'r Lefelau Byw, gan gefnogi'r partneriaid i sicrhau canlyniadau llwyddiannus, ac adrodd i Grŵp Llywio a Bwrdd y partneriaid i sicrhau bod y cynllun ar y cyfan yn cyflawni ei amcanion ac yn parhau fel ei gynlluniwyd. Cysylltwch ag Alison am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau.

 
IMG_0972.JPG

Swyddog Ymgysylltu â Chymuned Lefelau Byw
Gavin Jones

Mae Gavin wedi bod yn gysylltiedig â'r Lefelau Byw ar gyfer y cyfnod datblygu pan oedd yn brysur yn cynnal digwyddiadau ymgynghori lleol a gweithgareddau i ennyn diddordeb. Yn y cyfnod gweithredu, bydd Gavin yn parhau i fod yn Swyddog Ymgysylltu â Chymuned ar gyfer y cynllun a bydd yn canolbwyntio ar gyflwyno ein rhaglen ddigwyddiadau a'n prosiect celf gymunedol, 'Awyr Eang'. Bydd Gavin hefyd yn cefnogi arweinwyr y prosiect i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr, a bydd yn parhau i fod y prif gyswllt â grwpiau cymunedol ar gyfer y cynllun cyfan. Cysylltwch â Gavin i gael gwybodaeth am wirfoddoli a digwyddiadau.

 
IMG_0974.JPG

Swyddog Mynediad a Dehongli Lefelau Byw
Chris Harris

Chris oedd recriwt newydd cyntaf y tîm wedi’r cyfnod datblygu gwblhau’n llwyddiannus. Bydd Chris yn canolbwyntio ar gyflwyno cyfres o brosiectau yn ein thema 'Deall a Gwerthfawrogi' sydd wedi'u gynllunio i gyfoethogi profiad yr ymwelydd a chynyddu mynediad a mwynhad o Wastadeddau Gwent. Cysylltwch â Chris am ragor o wybodaeth am y prosiectau hyn yn ogystal ag ymholiadau ynglŷn â chael mynediad i Wastadeddau Gwent a mannau o ddiddordeb.

 
IMG_0968.JPG

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Lefelau Byw
Sian Hawkins

Mae Sian wedi bod gyda'r tîm ers dyddiau cynnar y cyfnod datblygu yn gofalu am gyllid y cynllun. Mae Sian yn gweithio'n agos gyda'r tîm a’r partneriaid i sicrhau ein bod yn rheoli'r cyllidebau yn effeithiol yn ogystal â chyflawni gofynion adroddiadau a chyfrifon ein harianwyr. Mae Sian hefyd yn cefnogi'r tîm a'r partneriaid gyda materion gweinyddol. Cysylltwch â Sian am ymholiadau cyffredinol am y cynllun.

 
IMG_0978.JPG

Swyddog Treftadaeth Naturiol Lefelau Byw
Mark Stokes

Ymunodd Mark â'r tîm wedi i’r cyfnod datblygu cael ei gwblhau’n llwyddiannus. Bydd Mark yn canolbwyntio ar gyfathrebu gyda thirfeddianwyr a datblygu perthnasau gwaith da i sicrhau bod pobl yn manteisio ar grantiau, yn gweithio gyda chontractwyr, ac yn sicrhau bod arferion gweithio diogel ac effeithiol yn cael eu cwblhau ar dir preifat ar amser ac o fewn y gyllideb, gyda’r cydsyniadau statudol angenrheidiol yn eu lle ar gyfer unrhyw waith gosod ac adfer cynefin sy'n ofynnol fel rhan o'r prosiect Lefelau Byw. Cysylltwch â Mark i gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn yn ogystal ag ymholiadau ynghylch â gwaith adfer ar Wastadeddau Gwent.

 
IMG_0980.JPG

Cynorthwydd Gweinyddol

Jemma Rees

Jemma yw un o'n recriwtiaid diweddaraf i dîm Lefelau Byw yn dilyn y cyfnod datblygu.Bydd Jemma yn gweithio rhan-amser, ac yn cefnogi'r tîm a phartneriaid â materion gweinyddol. Cysylltwch â Jemma am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r cynllun.