Tîm y Lefelau Byw

IMG_0976.JPG

Alison Boyes

Rheolwr Rhaglen Lefelau Byw

Mae Alison wedi bod yn rhan o'r rhaglen Lefelau Byw dros y cyfnod datblygu o ddwy flynedd ac yn rhan o'r tîm a ddatblygodd y prosiectau a helpodd i sicrhau'r grant gan CDL ar gyfer y cyfnod gweithredu. Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio'r 24 o brosiectau sy'n rhan o'r Lefelau Byw, gan gefnogi'r partneriaid i sicrhau canlyniadau llwyddiannus, ac adrodd i Grŵp Llywio a Bwrdd y partneriaid i sicrhau bod y cynllun ar y cyfan yn cyflawni ei amcanion ac yn parhau fel ei gynlluniwyd.

Cysylltwch ag Alison am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau.

 
IMG_0972.JPG

Gavin Jones

Swyddog Ymgysylltu â Chymuned Lefelau Byw

Mae Gavin wedi bod yn gysylltiedig â'r Lefelau Byw ar gyfer y cyfnod datblygu pan oedd yn brysur yn cynnal digwyddiadau ymgynghori lleol a gweithgareddau i ennyn diddordeb. Yn y cyfnod gweithredu, bydd Gavin yn parhau i fod yn Swyddog Ymgysylltu â Chymuned ar gyfer y cynllun a bydd yn canolbwyntio ar gyflwyno ein rhaglen ddigwyddiadau a'n prosiect celf gymunedol, 'Awyr Eang'. Bydd Gavin hefyd yn cefnogi arweinwyr y prosiect i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr, a bydd yn parhau i fod y prif gyswllt â grwpiau cymunedol ar gyfer y cynllun cyfan.

Cysylltwch â Gavin i gael gwybodaeth am wirfoddoli a digwyddiadau.

 
IMG_0974.JPG

Chris Harris

Swyddog Mynediad a Dehongli Lefelau Byw

Chris oedd recriwt newydd cyntaf y tîm wedi’r cyfnod datblygu gwblhau’n llwyddiannus. Bydd Chris yn canolbwyntio ar gyflwyno cyfres o brosiectau yn ein thema 'Deall a Gwerthfawrogi' sydd wedi'u gynllunio i gyfoethogi profiad yr ymwelydd a chynyddu mynediad a mwynhad o Wastadeddau Gwent.

Cysylltwch â Chris am ragor o wybodaeth am y prosiectau hyn yn ogystal ag ymholiadau ynglŷn â chael mynediad i Wastadeddau Gwent a mannau o ddiddordeb.

 
IMG_0968.JPG

Sian Hawkins

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Lefelau Byw

Mae Sian wedi bod gyda'r tîm ers dyddiau cynnar y cyfnod datblygu yn gofalu am gyllid y cynllun. Mae Sian yn gweithio'n agos gyda'r tîm a’r partneriaid i sicrhau ein bod yn rheoli'r cyllidebau yn effeithiol yn ogystal â chyflawni gofynion adroddiadau a chyfrifon ein harianwyr. Mae Sian hefyd yn cefnogi'r tîm a'r partneriaid gyda materion gweinyddol.

Cysylltwch â Sian am ymholiadau cyffredinol am y cynllun.

 
IMG_0978.JPG

Mark Stokes

Swyddog Treftadaeth Naturiol Lefelau Byw

Ymunodd Mark â'r tîm wedi i’r cyfnod datblygu cael ei gwblhau’n llwyddiannus. Bydd Mark yn canolbwyntio ar gyfathrebu gyda thirfeddianwyr a datblygu perthnasau gwaith da i sicrhau bod pobl yn manteisio ar grantiau, yn gweithio gyda chontractwyr, ac yn sicrhau bod arferion gweithio diogel ac effeithiol yn cael eu cwblhau ar dir preifat ar amser ac o fewn y gyllideb, gyda’r cydsyniadau statudol angenrheidiol yn eu lle ar gyfer unrhyw waith gosod ac adfer cynefin sy'n ofynnol fel rhan o'r prosiect Lefelau Byw.

Cysylltwch â Mark i gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn yn ogystal ag ymholiadau ynghylch â gwaith adfer ar Wastadeddau Gwent.

 
IMG_0980.JPG

Jemma Rees

Cynorthwydd Gweinyddol

Jemma yw un o'n recriwtiaid diweddaraf i dîm Lefelau Byw yn dilyn y cyfnod datblygu.Bydd Jemma yn gweithio rhan-amser, ac yn cefnogi'r tîm a phartneriaid â materion gweinyddol.

Cysylltwch â Jemma am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r cynllun.

 
beccy.jpg

Beccy Williams

 

Lewis Stallard

Mae rôl Lewis yn cynnwys cydlynu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol i sicrhau arferion rheoli tir cynaliadwy sy'n unigryw i'r Lefelau. Mae hyn yn cynnwys ailsefydlu arferion ffermio cynaliadwy traddodiadol ac archwilio taliadau i dirfeddianwyr i sicrhau’r cyflenwad nwyddau cyhoeddus. Ariennir ei rôl gan Lywodraeth Cymru er bod gorgyffwrdd sylweddol gyda phrosiect Lefelau Byw.