Cors Magwyr SoDdGA

Cors Magwyr yw un o rannau olaf o gorstiroedd ar Wastadeddau Gwent, tirlun sydd wedi bodoli yma ers miloedd o flynyddoedd.

Mae gan y warchodfa gymysgedd amrywiol o gynefinoedd, gan gynnwys dolydd gwair llaith, corstir hesg, corslwynni, coetir gwlyb, prysgwydd, dŵr agored, a llawer o ffosydd llawn dŵr. Caiff lefelau dŵr eu cynnal gan ffynhonnau o dan y ddaear ac fe'u cedwir yn uchel trwy reoli'r rhewynau yn ofalus. 

Mae'r nifer wahanol yma o gynefinoedd yn denu amrywiaeth eang o fywyd gwyllt; cadwch lygad allan am y crëyr bach, glas y dorlan a thelor Cetti yn y pwll, gweision y neidr ar hyd y rhewynau a'r ffosydd, a gloÿnnod byw yn y dolydd.

Wrth i chi ddilyn y llwybr wrth ymyl y ffos, chwiliwch am arwyddion o lygod pengrwn y dŵr. Ailgyflwynwyd y mamal brodorol yma i'r warchodfa yn 2012/13, pan gafodd dros 200 eu rhyddhau. Y llygoden bengron y dŵr yw’r mamal sy'n dirywio cyflymaf yn y Derynas Unedig; y gobaith yw y gwelwn anifeiliaid a ryddheir yng Nghors Magwyr yn gwasgaru ar draws y Gwastadeddau gan ddefnyddio'r rhwydwaith o ffosydd cysylltiedig.

Cors Magwyr oedd gwarchodfa natur gyntaf yr Ymddiriedolaeth, a brynwyd yn 1963.

Ymddiriedolaeth Natur Gwent sy'n berchen ac yn rheoli Cors Magwyr. Mae'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.


Cors Magwyr SoDdGA, Whitewall, Magor, Gwent. OS Grid Ref: ST 428 866

Oriau agor

Ar agor bob amser.

Sut i gyrraedd yno

Ar drafnidiaeth gyhoeddus

Google maps


Ar feic

Google maps


Yn y car

Google maps