BioBlitz y Lefelau

Mae arolygu bywyd gwyllt yn hanfodol os ydym am wella ein dealltwriaeth o gyflwr natur. Mae'r wybodaeth a gesglir yn ystod arolygon yn ddefnyddiol iawn oherwydd gall ddatgelu sut y gall niferoedd a dosbarthiad bywyd gwyllt newid mewn ymateb i newid hinsawdd a cholli cynefinoedd.

Un ffordd effeithiol o gasglu gwybodaeth fel hyn yw BioBlitz. Mae BioBlitz yn sesiwn i gofnodi cymaint o fywyd gwyllt â phosib o fewn diwrnod mewn un safle. Mae'n ffordd wych o gael darlun cliriach o sut mae natur yn ffynnu ar Lefelau Gwent, a dros y chwe mis diwethaf rydym wedi cynnal pedwar digwyddiad yng nghanolfannau ymwelwyr Lefelau Byw, gan ddechrau yng Nghastell Cil-y-coed a Chors Magwyr ym mis Mai, a Llyn Hendre a Thŷ Tredegar ym mis Mehefin. Er gwaethaf rhai amodau gwlyb iawn, a rhai heulog iawn hefyd, mynychodd dros 250 o bobl o bob oed, gallu a chefndir i wneud y digwyddiadau yn llwyddiannus.

Cofnodwyd cyfanswm o dros 800 o rywogaethau, ac roedd yn wych gweld diddordeb mor gymysg ac amrywiol ar draws y gwahanol safleoedd. Roedd gan BioBlitz Llyn Hendre rai uchafbwyntiau go iawn gyda chwilen filwr â’r gardwenyn fain wedi'u recordio, taflodd recordiad cyntaf i Gymru hefyd - Nysius huttoni, pryfyn daear sy’n endemig i Seland Newydd sy'n lledaenu'n gyflym ledled Prydain. Gwelsom hefyd recordiadau o rywogaethau ymledol fel cregyn gleision sebra â’r minc. Mae'r Prosiect Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Lefelau Byw yn gweithio i fapio a deall risg rhywogaethau goresgynnol ar draws y Lefelau. Bydd y data gwerthfawr hwn yn ein helpu i adeiladu gwell darlun o gyflwr ein bywyd gwyllt ar y Lefelau.

Diolch i'r holl gyfranogwyr, gwirfoddolwyr a phartneriaid am gymryd rhan yn ein digwyddiadau gwyddoniaeth dinasyddion. Byddwn yn cynnig mwy o sesiynau BioBlitz y flwyddyn nesaf yn ein hybiau ymwelwyr Lefelau Byw a fydd ar agor i deuluoedd, naturiaethwyr amatur a gweithwyr proffesiynol, felly cadwch lygad am galendr digwyddiadau'r flwyddyn nesaf a chofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.