Beth yw PTLB?

What is the LLLP BANNER.jpg

Mae Partneriaeth Tirlun y Lefelau Byw (PTLB) wedi dod at ei gilydd i gyflwyno rhaglen o waith a fydd yn hyrwyddo ac yn ailgysylltu pobl â threftadaeth, bywyd gwyllt a harddwch gorfoleddus tirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent.

Mae'r Rhaglen yn ceisio gwarchod ac adfer nodweddion treftadaeth naturiol bwysig yr ardal, datblygu mwy o werthfawrogiad o werth y dirwedd, ac i ysbrydoli pobl i gymryd rhan ac i ddysgu am dreftadaeth Gwastadeddau Gwent. Bydd grant o £2.5 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn ein helpu i annog nawdd pellach a chyflwyno cynllun gwerth £4 miliwn dros y tair blynedd a hanner nesaf.

Mae ein Cynllun yn gofalu am ardal maint 225km2 sy'n ymestyn o Gaerdydd ac Afon Rhymni yn y gorllewin i Gas-gwent ar yr Afon Gwy yn Sir Fynwy i'r dwyrain. Yn bennaf yn iseldir amaethyddol sy’n gris-groes â rhwydwaith cymhleth o systemau draenio a ffosydd, mae ardal y prosiect hefyd yn cynnwys parth rhynglanwol o dywod, morfeydd heli a gwastadeddau llaid a ddatgelir ar lanw isel ar hyd arfordir gogleddol Aber Afon o fewn Cymru. Gweler ein map prosiectau am ragor o fanylion.Cymryd Rhan

Rhwng 2018 a 2021, bydd 24 o brosiectau disylw ond yn gysylltiedig â’i gilydd yn cael eu cyflwyno ar draws ardal Gwastadeddau Gwent yn Ne Cymru. Mae yna lawer o gyfleoedd i gymryd rhan trwy wirfoddoli, hyfforddi a thrwy ein rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous.

Os hoffech gymryd rhan neu deimlo bod gennych rywbeth i'w ychwanegu, tebyg i stori am y Gwastadeddau, llun, hen fap neu rywfaint o waith ymchwil eich hun, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o'r tîm. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi!


Bydd ein gwaith yn cael ei rannu’n dair prif raglen waith:

Rhaglen 1
Gwarchod ac Adnewyddu

Rhaglen 2
Deall a Gwerthfawrogi

Rhaglen 3
Dysgu a Chymryd Rhan

Nod cyffredinol cynllun Partneriaeth Tirlun y Gwastadeddau yw ailgysylltu pobl a chymunedau i'w tirlun a darparu dyfodol cynaliadwy i'r ardal hanesyddol ac unigryw yma.

Byddwn yn gwneud
hyn trwy:

 • Creu partneriaeth gref, gyda'r gymuned yn ganolbwynt
 • Adennill a chyfoethogi’r dreftadaeth naturiol a hanesyddol
 • Dathlu ei straeon
 • Darparu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu, datblygu sgiliau, cyfranogi a buddsoddi
 • Annog a darparu mynediad i bawb
 • Adeiladu cynhwysedd a gwydnwch yn y tymor hir

O ganlyniad i’r
cynllun yma:

 • Bydd gwell dealltwriaeth o Wastadeddau Gwent gan bawb sy'n byw, yn gweithio, ac yn dewis mwynhau’r ardal
 • Bydd Tirlun Gwastadeddau Gwent yn cael ei reoli a’i gofnodi yn fwy effeithiol, ac mewn cyflwr gwell
 • Bydd pobl wedi datblygu sgiliau; dysgu am y tirlun a'i dreftadaeth
 • Bydd mwy o amrywiaeth a nifer o bobl yn cymryd rhan
 • Bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw, i weithio neu ymweld â hi