Adnoddau Dysgu Lefelau Byw

Crëwyd yr adnoddau dysgu unigryw hyn ar gyfer athrawon sydd yn gweithio gyda disgyblion cynradd ac uwchradd.

Mae'r wybodaeth a'r gweithgareddau yn rhoi'r cyd-destun a’r wybodaeth sydd ei angen arnoch i addysgu plant am eu hardal leol, yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr agored.

Cliciwch ar y lluniau isod i lawrlwytho fersiynau PDF o’r adnoddau dysgu:

Sut mae’r adnoddau wedi eu cynllunio i mi?

Mae’r adnoddau wedi eu rhannu i chwe rhan yn seiliedig ar gwestiwn a themâu chwilfrydig. Mae tudalen gyntaf pob rhan yn rhoi cipolwg i chi o’r cynnwys.

O fewn pob rhan, ceir adrannau sy’n cwmpasu gwahanol agweddau’r cwestiwn. Fe welwch wybodaeth a chefndir manwl ar gyfer pob cwestiwn gydag awgrymiadau i ddilyn megis gweithgareddau i'w gwneud a llefydd i fynd, gwefan gysylltiedig â llyfrau i'w darllen. Ar ddiwedd pob rhan, ceir lun mawr i chi ei ddadansoddi a'i drafod gyda'ch dosbarth.

 

Y chwe chwestiwn chwilfrydig yw:

  1. Sut mae tirlun Gwastadeddau Gwent wedi newid dros amser? - Rhan 1

  2. Sut mae dŵr ar Wastadeddau Gwent yn effeithio ar ein bywydau? - Rhan 2

  3. Bywyd Gwyllt ar Wastadeddau Gwent - Sut allwn ni ei fwynhau a'i ddiogelu? - Rhan 3

  4. Beth sy'n gorwedd islaw'r dŵr y tu hwnt i'r morglawdd? - Rhan 4

  5. Sut y defnyddiwyd Gwastadeddau Gwent i gynhyrchu bwyd? - Rhan 5

  6. Sut mae pobl, ddoe a heddiw, wedi symud o gwmpas Gwastadeddau Gwent? - Rhan 6

Adnoddau ychwanegol

Cyfeirir yn benodol at yr hanesion llafar a'r lawrlwythiadau isod yn rhan chwech yr adnodd dysgu ac i chi eu defnyddio ochr yn ochr â gweithgareddau a awgrymir.

Hanesion llafar